50 jaar Gedenk bundel – DS Johan van Heyninging

Ds CJ (Johan) Van Heyningen volg ds Fanie Grobler in 2009 op.

Urna, Anrien, ds CJ (Johan) van Heyningen en Hanru

Bedieningstyd in GK Stellenbosch
ds Johan van Heyningen

Ons het in 2009 die gemeente leer ken as mense wat omgee, liefhet, ʼn plek waar titels nie belangrik is nie, plek waar ons saam die Here wil aanbid. Ons het aanklank gevind by die gemeente waar telkens weer gevra word na God se wil in ‘n bepaalde situasie, en nie bloot na hoe dit voorheen gedoen is nie.

Ek is deel van die SMF (Student Ministry Forum) waar al die Christelike kerke wat studente bedien se leiers kwartaalliks bymekaarkom om bande te bou, terreine  van samewerking te identifiseer en gesamentlik met die Universiteit in gesprek te kan tree. Ek vind dit van groot waarde om deel van die forum te kan wees.

Om saam te kuier was en is hoog op die prioriteitslys van die gemeente. Die doelwit is altyd om in steeds dieper verhoudinge met mekaar te groei. ‘n Braaiplek is in 2013 agter in die kerkerf gebou. Ongeveer in dieselfde tyd is ook besluit om goeie filter koffie en beskuit elke Sondag na die diens  te bedien, en wel in die liturgiese ruimte voor in die kerk (en nie meer agter die kerk nie), sodat ons daar rondom kan kuier, meeleef en saamleef.

Sedert 2010 word ʼn jaarlikse uitreik in die Stellenbosch omgewing gehou. Tydens ‘n week in die Junie vakansie besoek die studente skole, ouetehuise asook ‘n deel van die gemeenskap van Idasvallei. Poppekas, opvoering van ʼn drama met ʼn Bybelse boodskap, woordlose boekie, Smal- en Breë-wegplakkate en kort boodskappe uit die Bybel vorm alles deel van hierdie uitreik.

Uitreik in Idasvallei in Stellenbosch

Daar word ook in die besonder gefokus op kinders in die Idasvallei omgewing. Die uitreik het ontstaan in samewerking met ʼn gemeente in Idasvallei ‘Place of Praise and Worship’ onder leiding van Past Basil Pietersen. Die uitreik vind steeds plaas in samewerking tussen die twee gemeentes. Hospitaal besoeke en besoeke aan bejaardes vorm ook deel van die uitreik. Ons werk ook tydens die uitreik saam met ‘Straatlig’ wat bedien onder straatmense in Stellenbosch.

Die jaarlikse uitreik (vanaf 2008) na Volmoed, ʼn klein gemeenskappie naby Oudtshoorn, is besondere geleentheid vir bediening, maar ook vir geestelike groei van die studente wat gaan. Die sendeling Roy Reddy (woonagtig in Volmoed), wat baie gemoeid is met die verspreiding van die plakkate, is ons kontakpersoon daar.  Elke jaar is daar iets uniek in terme van die bediening wat ons daar doen.

Volmoed uitreik naby Oudtshoorn

In 2010 is daar ʼn musiek bedieningsgroep gestig wat beglei in die lofprysing en aanbidding, veral tydens die aandienste en op kampe. Die kwartaallikse dienste wat in besonder op lofprysing gerig is, is hoogtepunte waar die musiek talent in die gemeente saamgetrek word om die Here te loof en te prys.

Daar word ook sedert 2012 eenmaal ʼn jaar ʼn musiekaand gehou waar elkeen (groot en klein) sy/haar musiektalent kan gebruik om God te eer tydens ʼn saam eet, kuier en musiekgeleentheid.

In 2014 het die kerkraad ʼn besluit geneem om intensioneel fondse te kanaliseer na bedieninge buite die gemeente. Baie van die take in die gemeente word vrywillig, sonder betaling gedoen, sodat daar meer fondse kan wees wat ons na buite toe laat vloei sodat die Woord ook ander kan bereik wat nog nie gehoor het nie.

Studente bediening bly steeds ʼn groot voorreg vir die gemeente. Die studente braai eenmaal per maand saam by die kerk, eet elke Dinsdagmiddag saam op die Rooiplein op kampus en doen weekliks saam Bybelstudie. Kampe, daguitreike en sosiale aksies word gereël onder die leiding van die GS² bestuur (Gereformeerde Studente van Stellenbosch).

Eerstejaarskamp

Die eerstejaarskampe is aanvanklik op Stellenboschfontein gehou (by die plaas van een van ons lidmate, André Venter), waar die saal gedien het as slaaplokaal, lesinglokaal, speellokaal, parkeerlokaal en enige ander lokaal wat nodig sou wees. Goeie bande is hier tussen studente gevorm. Die ‘paintball’ en  ‘absailing’ by die Paarlberg was natuurlik  uitdagend, maar hoogtepunte tydens die kampe. Ons as gemeente het inderdaad ʼn groot geleentheid, maar ook ʼn groot verantwoordelikheid in die vorming van leiers binne ons kerkverband en ons land.

Eerstejaarskamp : Blinddoek hindersnisbaan

Veritas opleidingkursus word sedert 2014 in die gemeente aangebied.  Leiers en lidmate van verskillende kerkdenominasies woon hierdie opleiding wat gerig is om te verstaan hoe ʼn mens eksegese doen, by – hoe verstaan ek die verskillende literatuurtipes in die Bybel en hoe moet ek kerk-wees in lyn met God se Woord. Bedieningverwante temas word aangeraak in die opleiding. Daar is 4 modules waarvan module 4 tydens Veritas opleidingkursus word sedert 2014 in die gemeente aangebied.  Leiers en lidmate van verskillende kerkdenominasies woon hierdie opleiding wat gerig is om te verstaan hoe ʼn mens eksegese doen, by – hoe verstaan ek die verskillende literatuurtipes in die Bybel en hoe moet ek kerk-wees in lyn met God se Woord. Bedieningverwante temas word aangeraak in die opleiding. Daar is 4 modules waarvan module 4 tydens 2017 voltooi sal word. Persoonlik was dit ʼn besondere ervaring om uit verskillende kulture, kerkdenominasies en agtergronde, mense bymekaar te hê wat wil delf in die Woord, beter wil verstaan en beter wil bedien.

 

Kerkraad van GK Stellenbosch Augustus 2017

Agter vlnr: Sophia du Plessis, Cobus Conradie, Ben Aucamp, Christo Swanepoel, Johan van Aswegen, Wagner Human, Maarten Henning (jnr) Corneel Pelser, Pieter Venter, Thinus Laubser
Middel vlnr: Lizette Swanepoel, Johan Venter, Maarten Kamper, Koos van Zyl, Maarten Henning (snr), Bert Koetsier, Francis van Jaarsveld, Johan Hattingh, Stefan Swanepoel, Dolf Adendorff, Mariëtte Strauss
Voor vlnr: Ina Honing, André du Toit, Francois du Plessis, Ilonka Venter, sa Johan van Heyningen, Wiana de Beer, Renate Röhrs, Christo Strauss
Afwesig: Dick Honing, Dolf Loots, André Michler, Pieter Oosthuizen, Carel Otto, Biebie Otto, El-May Pelser, Herman Steyn, Jeandré Swanepoel, Kees van der Waal

 

Ons bede is dat die Here ons die genade sal gee om steeds mee te werk aan dit wat Hy besig is om te doen in die gemeente. Dat ons fyn sal kan luister om die leiding van die Gees te onderskei, nog meer in dieper verhoudinge met mekaar kan leef en mekaar se laste dra en vir mekaar bid.  Elkeen moet steeds beter toegerus wees om sout en lig te kan wees waar hy/sy ookal gaan. Steeds wil ons besig wees en doen wat God reeds besig is om te doen, want dit gaan inderdaad oor Hom.

 

 

 

Volgende ->

<- Terug